WeHelp
拔辣
關於我
畢業剛滿一年,
房仲相關背景有點重的社會新鮮人,
懷著渴望才能與成就感的心,
希望自己的大腦能多多運轉,
追了將近一年...一個名叫軟體工程師的夢。
轉職心得
堅持&堅持&堅持
困難與心魔都要努力去打破!
學經歷
學士
國立雲林科技大學財務金融系
4 年
秘書
信義房屋
1 年以下
雙北分店代理秘書實習
我的技能
Backend
Node.js Express
Python Flask
MySQL
Linux
Restful API
Frontend
HTML
CSS
Javascript
Bootstrap
Cloud Service
AWS EC2
AWS S3
AWS CloudFront
AWS RDS
Tools
Docker
Nginx
Git / GitHub
Tappay SDK